ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้รองรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานของงานสารบรรณเพื่อให้ทันสมัยทันต่อสถาณการณ์ในปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนในการทำงานมากขึ้น ซึ่งการติดต่องานต่างของราชการเป็นเรื่องสำคัญ จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษา และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

Related Posts

%d bloggers like this: