ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ตามปกติแล้วข้าราชการทุกหน่วยงานจะใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ โดยการลาที่ระบุอยู่ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 จะมี 11 ประเภทดังนี้

 1. การลาป่วย
 2. การลาคลอดบุตร
 3. การลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร
 4. การลากิจส่วนตัว
 5. การลาพักผ่อน
 6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
 8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 10. การลาติดตามคู่สมรส
 11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ซึ่งแต่ละประเภทจะมีรายละเอียด และใบลาที่แตกต่างกัน สามารถศึกษาได้จาก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ซึ่งเขียนเอาไว้อย่างชัดเจน

Related Posts

%d bloggers like this: