การใช้งานฟังก์ชั่น date()

ฟังก์ชั่น date เป็นการแสดงวันเดือนปี เวลา ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายจึงเป็นฟังก์ชั่นที่ควรจะรู้จักวิธีใช้งานเอาไว้

รูปแบบของการใช้งานฟังก์ชั่น date

date(format,timestamp)

คำอธิบาย

fotmat คือรูปแบบที่ต้องการจะให้ฟังก์ชั่น date แสดง timestamp ** จำเป็นต้องกำหนด
timestamp คือ เวลาที่ต้องการจะให้แสดง หากไม่กำหนดจะแสดงวันเวลาปัจจุบัน

การกำหนด format จะมีการใช้ตัวอักษรเพื่อแทนรูปแบบที่ต้องการแสดงดังนี้

  • d หมายถึงวันที่ในเดือน (01 – 31)
  • m หมายถึง เดือน (01 – 12)
  • Y หมายถึงปี ค.ศ. (4 หลัก)
  • l หมายถึงวันในอาทิตย์
  • H หมายถึง รูปแบบของชั่วโมงแบบ 24 ชั่วโมง (00 – 23)
  • h รูปแบบของชั่วโมงแบบ 12 ชั่วโมง (01 – 12)
  • i หมายถึงนาทีในชั่วโมง (00 – 59)
  • s หมายถึงวินาทีในนาที (00 – 59)
  • a หมายถึงเวลา Ante meridiem หรือ Post meridiem (am หรือ pm)

เราสามารถกำหนดตัวอักษรอื่นๆ คั่นได้ เช่น “/”, “.” หรือ “-” เพื่อเป็นตัวคั่นระหว่างตัวอักษรที่กำหนดได้เพื่อไม่ให้งง ลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า

<?php
echo "Today is " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo "Today is " . date("Y-m-d") . "<br>";
echo "Today is " . date("l");
?>

ดูตัวอย่างที่ 1

<?php
echo "The time is " . date("h:i:sa");
?>

ดูตัวอย่างที่ 2

Related Posts

%d bloggers like this: